คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

52

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

150

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

6

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

actinomyceteactinomycetesAnticancerantioxidant articleAutophagybacteriaBiodieselbiodiversityCancerCdTechitosanchlamydomonasCrocodileCrocodile bloodData miningDevelopmentDFTdiversityDopingecologyendophyteFibonacci numbersFungigamma irradiationgamma radiationgas sensorGEMGenetic diversityGraphenegrowthGulf of ThailandHapalosiphon sp.Hepatitis B virusJatropha curcaslactic acid bacteriaMicroalgaemicrosatellitemolecular dynamicsMultivariate statisticsNanoparticleNANOPARTICLESnanotechnologyNatural RubberOptical tweezersOptimization via simulationorchidPhotocatalystPhytoremediationPIXEPolylactideproteinRanking and selectionriceSimulationtissue cultureToxicityvetivervirtual screeningYeastกล้วยไม้การกลายพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการสังเคราะห์กุ้งแกรฟีนข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลจระเข้จุลินทรีย์เซลล์แสงอาทิตย์ไซยาโนแบคทีเรียตัวเร่งปฏิกิริยาธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาน้ำใต้ดินนิเวศวิทยาเบต้า-กลูโคซิเดสแบคทีเรียไบโอดีเซลโปรตีนแผ่นดินไหวมะเร็งมาลาเรียยางธรรมชาติยางพารายีสต์รังสีแกมมาเลือดจระเข้ไวรัสตับอักเสบบีสบู่ดำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสิ่งแวดล้อมแอคติโนมัยสีท

Executives

รองคณบดี

นาง นงนุช สุขวารี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ (รักษาการแทน)

E-Mail: fscinos@ku.ac.th

Tel.: 0-25625555

ดร. สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต กายภาพและความปลอดภัย (รักษาการแทน)

E-Mail: fscistb@ku.ac.th

Tel.: 02 9428028

ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), อาจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fscitpa@ku.ac.th

Tel.: 1485 1486

ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: fscinws@ku.ac.th

Tel.: 02-9428026

ดร. อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (รักษาการแทน)

E-Mail: fsciopc@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ext 2136

นาง อุมาพร ศิรธรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ (รักษาการแทน)

E-Mail: fscipam@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-2079Resource

นักวิจัยทั้งหมด 294 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 42 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 107 คน, อาจารย์ 124 คน, นักวิทยาศาสตร์ 9 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 2 คน, ครู 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, ช่างไฟฟ้า 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 21 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 220.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 24 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.12 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1108 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 865 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 100 โครงการ, ผู้ประสานงาน 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 572 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 128 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 85 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 64 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1547 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1339 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 99 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 563 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1307 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1083 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 31 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 473 โครงการ, อื่นๆ 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 6077 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3319 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2758 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 40 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 20 เรื่อง, สิทธิบัตร 9 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2481 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2260 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 17 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 148 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 56 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 446 รางวัล (เกียรติบัตร 206 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 148 รางวัล, ประชุมวิชาการ 92 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)