แน้วโน้มรางวัลของอุไรวรรณ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2008 inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2013 inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013

แสดงความคิดเห็น

(0)