รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2017

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

2

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014201320122009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2017 inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์,"BioFilms", Startup Thailand League 2017 ภาคตะวันออก @ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, , คณะกรรมการ Startup Thailand League 2017, Jul 17 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016201120102008 >>
Publish Year Conference Award 1
2017 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, อาจารย์,inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์,"Synthesis of nanocrystalline NiO/ZnO heterostructured composite powders by solgel auto combustion method and their characterizations", Best Oral Award, , Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers (KIEEME), Nov 24 2017

แสดงความคิดเห็น

(0)