รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2017

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014201320122009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2017 inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์,"BioFilms", Startup Thailand League 2017 ภาคตะวันออก @ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, , คณะกรรมการ Startup Thailand League 2017, Jul 17 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016201120102008 >>

แสดงความคิดเห็น

(0)