รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2018

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

4

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014201320122009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์,"Plastplus+", รองชนะเลิศอันดับ 1, , KU Startup Warrior Boot Camp มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 8 2018
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์,"Plastplus+", Startup Thailand League 2018 ภาคกลางและภาคตะวันออก, , คณะกรรมการ Startup Thailand League 2018, Apr 22 2018
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์,"Chemic jel", Startup Thailand League 2018 ภาคกลางและภาคตะวันออก, , คณะกรรมการ Startup Thailand League 2018, Apr 22 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2018 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, อาจารย์,inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Biofuel Synthesis from Waste Cooking Oils and Ethyl Acetate via Interesterification under CaO Catalyst from Waste Eggshells", Best Paper Award in Material Engineering, Material Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Apr 22 2018

แสดงความคิดเห็น

(0)